180 ثانیه تا ارتباط خلاق - شخصیت لباس (32)

/
مهندس مهدی صنم پور مدرس مذاکره نوین و آداب معاشرت تجاری. ما قصد …

180 ثانیه تا ارتباط خلاق - شخصیت لباس (31)

/
مهندس مهدی صنم پور مدرس مذاکره نوین و آداب معاشرت تجاری. ما قصد …
کسب و کار

180 ثانیه تا ارتباط خلاق - نقش زبان بدن در معاشرت تجاری (16)

/
مهندس مهدی صنم پور مدرس مذاکره نوین و آداب معاشرت تجاری. ما قصد …

180 ثانیه تا ارتباط خلاق - نقش زبان بدن در معاشرت تجاری (15)

/
مهندس مهدی صنم پور مدرس مذاکره نوین و آداب معاشرت تجاری. ما قصد …

180 ثانیه تا ارتباط خلاق - نقش زبان بدن در معاشرت تجاری (14)

/
مهندس مهدی صنم پور مدرس مذاکره نوین و آداب معاشرت تجاری. ما قصد …

180 ثانیه تا ارتباط خلاق - نقش زبان بدن در معاشرت تجاری (11)

/
مهندس مهدی صنم پور مدرس مذاکره نوین و آداب معاشرت تجاری. ما قصد …

180 ثانیه تا ارتباط خلاق - نقش زبان بدن در معاشرت تجاری (13)

/
مهندس مهدی صنم پور مدرس مذاکره نوین و آداب معاشرت تجاری. ما قصد …
180 ثانیه تا ارتباط خلاق با مهدی صنم پور

180 ثانیه تا ارتباط خلاق - نقش زبان بدن در معاشرت تجاری (12)

/
مهندس مهدی صنم پور مدرس مذاکره نوین و آداب معاشرت تجاری. ما قصد …