سمینار استادی،آداب معاشرت تجاری - جلسه اول

/
  آداب معاشرت تجاری-ارتباطات غیر کلامی   در نشست های…